symbiotiv V - 2017 acrylic on canvas - 110cm x 100 cm